اعلام دستمزد مبنای کسر حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش مجله سفر به کانادا، طی بخشنامه ای از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، دستمزد مبنای کسرحق بیمه در سال 1401صادر و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

اعلام دستمزد مبنای کسر حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش ایسنا، با توجه به بخشنامه 22 اسفند سال 1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع تصویب نامه جلسه 19 اسفند شورای عالی کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال 1401، مقدار افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای امسال به شرح زیر اعلام و ابلاغ شد:

1 - حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ 1،393,250 ریال اعلام می گردد.

2 - سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1400، معادل 38 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 171,722ریال به شرح ذیل افزایش می یابد.

مزد روزانه شغل سال 1401= (171,722+38 /1×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1400)

3 - با توجه به اینکه طبق بند (3) تصویبنامه فوق الذکر مقرر شده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ 8,500,000 ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای و همچنین بر اساس مصوبه مورخ 26 /02 /1400 هیأت محترم وزیران مبلغ 4,500,000 ریال بعنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال 1400) به کارگران مشمول قانون پرداخت کنند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می بایست طبق بند (5) ماده (2) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (39) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های (5) و (1 /5) تازه درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و... در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه تأمین اجتماعی اقدام کنند.

لازم به ذکر است چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال 1401 افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

4 - به موجب بند (2) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعملهای صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است مبلغ روزانه 70,000 ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت کنند.

شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی براساس مصوبات سالیانه شورای عالی کار و مقدار سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای 1 /1 /95 (برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

5 - به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1 /1 /1401، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (885,165 ریال) درج شده است، چنانچه درسال 1401 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آن ها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آن ها به شرح بندهای (2) و (3) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

6 - حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختکمک مطابق بخشنامه (686) امور بیمه شدگان مورخ 5 /1 /1398 برابر 2 /1حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کارخواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختکمک که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1400 از رقم روزانه 885,165 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 38 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 171,722 ریال مطابق روش ذیل در امسال افزایش می یابد که در هر حال از 2 /1 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه سال 1401 =(171,722+38 /1×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1400)

7 - حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1401 معادل رقم روزانه 1,393،250 ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند 4 دستور اداری مورخ 20 /12 /99 در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال 1400 باشد، می بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال 1401 رعایت گردد.

مثال) بیمه شده ای در سال 1400 نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه 2،035،879 ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال 1400 معادل 3 /2 می باشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه وی در سال 1401 برابر فرمول ذیل به مبلغ 3،204،475 ریال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال 1401 =(1,393،250× ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال 1400 معادل 3 /2)

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه های توافقی مطابق دستور اداری مورخ 20 /12 /99 خواهد بود.

8 - کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1 /1 /1401 به بعد می باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال 1401 خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1401 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال 1401 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1401 ترمیم می گردد.

9 - ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) جلسه هیأت مدیره مورخ 26 /3 /1381 و اصلاحات بعدی آن در سال1397 به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1 /1 /1401 مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

الف)رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و...رانندگان اتوبوس، کامیون و ...

2 /1 برابر حداقل دستمزد5 /1 برابر حداقل دستمزد

ب)رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل باررانندگان حمل مسافر(سواری، مینی بوس و ...)رانندگان اتوبوس درون شهری

1/1 برابر حداقل دستمزد1 /1 برابر حداقل دستمزد1/1برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب5 /1) معادل2,090,000 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب 2 /1) معادل 1,672,000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1 /1) معادل 1,533,000 ریال تعیین می گردد.

10 - ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند (4) یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 23 /10 /92 هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1 /1 /1401 مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد.

الف) - کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) 4 /1 برابر حداقل دستمزد

ب) - کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) 3 /1 برابر حداقل دستمزد

ج) -کارگر درجه سه (کارگر عمومی) 2 /1 برابر حداقل دستمزد

با توجه به بند فوق حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب2 /1، 3 /1، 4 /1 برابر حداقل دستمزد (به ترتیب 1,672,000، 1,811,000 و 1,951,000) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد.

11 - با عنایت به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه های31، 30 و 29 روزه الزامی است.

منبع: فرارو
انتشار: 7 خرداد 1401 بروزرسانی: 7 خرداد 1401 گردآورنده: canadaro.ir شناسه مطلب: 2073

به "اعلام دستمزد مبنای کسر حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام دستمزد مبنای کسر حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید